Новина: ОБЩИНАТА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПАК ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР 2014-2020 И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 09 януари 2014 - 13:09:04


На 27 ноември кметът на Община Стрелча Иван Евстатиев подписа нов договор по Оперативна програма административен капацитет /ОПАК/ за изпълнение на проект за повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча /. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 9 месеца, на стойност 50 372  лева.
Целта на проекта е да бъде разработен и въведен ефективен механизъм за мониторинг и контрол по отношение на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в общината, както и качествено разработване на общински документи с отношение към интегрираното териториално планиране и развитие и  укрепване нивото на прозрачност и информираност и нивото на взаимодействие с местни структури на гражданското общество по отношение процеса на прилагане и мониторинг на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.
Като дейности в проекта са включени: Разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година с извършване на предварителна оценка на въздействието; Разработване на правила и методи за мониторинг и контрол; Разработване на Концепция за пространствено развитие.
.
ПРОЕКТ „„Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики””

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.676 )