· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 307
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на "ВиК-С"ЕООД - Стрелча, за покриване на задължения към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив
сряда 30 юни 2021 - 18:50:16 0
РЕШЕНИЕ № 306
ОТНОСНО: Даване съгласие за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча" с № РС -002/ 16.04.2014 г., изменено с Решение № Р- 020/26.05.2017 г. на кмета на община Стрелча, с титуляр Об
сряда 30 юни 2021 - 18:48:43 0
РЕШЕНИЕ № 305
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча пред Министерство на енергетиката с проектно предложение: „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ" Св. Св. Кирил и Методий ", гр. Стрелча"
сряда 30 юни 2021 - 18:46:40 0
РЕШЕНИЕ № 304
ОТНОСНО: Изпълнение на предвидените мероприятия в Горскостопански план за горски територии собственост на Община Стрелча, одобрен със Заповед № 301 от 13.12.2013 г. и предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.
сряда 30 юни 2021 - 18:44:45 0
РЕШЕНИЕ № 303
ОТНОСНО: Одобряване на промени в структурата на общинска администрация на община Стрелча
сряда 30 юни 2021 - 18:41:09 0
РЕШЕНИЕ № 302
ОТНОСНО:Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2021 г.
сряда 30 юни 2021 - 18:39:08 0
РЕШЕНИЕ № 301
ОТНОСНО: Одобряване на вътрешни компенсирани промени, които не променят общата рамка на План сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2021 година, приета с Решение № 195 от 23.12.2020 г. от Общински съвет - Стрелча
сряда 30 юни 2021 - 18:38:29 0
РЕШЕНИЕ № 300
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години без търг или конкурс за здравни дейности , включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Стрелча за 2021 г.- помещения /кабинети за медицинска дей
сряда 30 юни 2021 - 18:35:33 0
РЕШЕНИЕ № 299
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години без търг или конкурс за здравни дейности, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Стрелча за 2021 г.- два броя кабинети №1 и № 2 / за стома
сряда 30 юни 2021 - 18:34:13 0
РЕШЕНИЕ № 298
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ХV-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2762/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1299/09.10.2020год. акт №130 том 5 за продажб
сряда 30 юни 2021 - 18:29:18 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 29 30 31
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.