+ A | - a | A
· ОУП
СЪОБЩЕНИЕ
петък 02 февруари 2024 - 16:33:00

Комплекс от социални услуги в община Стрелча обявява подбор за следните длъжности

I. „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой.
II. „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ код по НКПД 24116004 – 1 брой
-----------------------------------
I. „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой.
Област на дейност: социални услуги
Цел на длъжността: Извършва оценка, диагностика и терапия на различни езиково-говорни и комуникативни нарушения. Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на потребителя, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение. Работи с потребителите в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности. Работи за развиване на комуникативни способности на потребителите, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят и др. Оказва помощ с конкретни насоки на семействата на потребителите.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-            Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Логопедия или други приравнени специалности и квалификации;
-            Професионален опит по специалността се счита за предимство;
-            Да няма дисциплинарни наказания;
-            Добри компютърни умения;
-            Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Способност за планиране и организиране на дейността;
- Умения за водене на случай;
- Способност за работа с деца и лица без или с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;
- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с потребители с агресивно/автоагресивно поведение и други;
- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

II. „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ код по НКПД 24116004 – 1 брой
Област на дейност: социални услуги
Цел на длъжността: Извършва електронна обработка на първичните и другите счетоводни документи чрез ползвания счетоводен програмен продукт, счетоводно отразява банковите операции; изготвя и осъществява счетоводно отразяване на ведомости за възнаграждения свързани с взаимоотношенията с персонала, изготвя платежни нареждания за плащания към контрагенти и други свързани с дейността; изготвя и представя в срок месечни, тримесечни и годишен отчети за касовото изпълнение, както и оборотните ведомости на КСУ; завежда по параграфи и дейности всички разходи по издръжката на КСУ.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-            Образование – средно-специално
-            Професионален опит по специалността се счита за предимство;
-            Да няма дисциплинарни наказания;
-            Добри компютърни умения;
-            Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, КТ; ДОПК, КСО, Закон за счетоводството, ЗПФ, ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗКПО и други закони и счетоводни стандарти
2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Способност за планиране и организиране на дейността;
- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

III . Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:
•    Писмено заявление (в свободен текст) до ръководителя на КСУ;
•    Автобиография;
•    Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
•    Декларация съгласие за обработване на лични данни.
Документите се подават лично в ЦСРИ „Подай ръка“ гр. Стрелча.
Срок за подаване на документите: Документите се подават до 16:00 часа на 16.02.2024 г., включително.

IV. Начин на провеждане:
•    Подборът на кандидатите за длъжностите се осъществява на два етапа - разглеждане на подадените документи за съответствие с обявените изисквания, и интервю с допуснатия да втори етап кандидати.
•    Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 70, във връзка с чл. 67,ал.1, т.1 от Кодекса на труда на пълно работно време-8 часа, при 5 дневна работна седмица.
 
Лице за контакти: Людмила Иванова
Ръководител на КСУ - Стрелча
тел. 0878 86 91 34, 


Декларация съгласие за обработване на лични данни     щракни ТУК  (docx)
СЪОБЩЕНИЕ  щракни ТУК  (docx)изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.