Новина: ПОКАНА за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 13 октомври 2021 - 15:06:42


На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Стрелча организира обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг чрез  сключване на  договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД
1. Максимален размер на дълга – до 260 000 лв.
2.Валута на дълга – български лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен дълг,  поет с договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД4. Условия за погасяване:
• Срок за погасяване – за срок до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
• Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
6. Други такси, разходи по обслужване на кредита, застраховки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
7. Начин на обезпечение на кредита:
•    Учредяване на залог върху вземанията на Община Стрелча по Договор за безвъзмездна помощ № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г., сключен между Община Стрелча и Държавен фонд „Земеделие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
•    Учредяване на залог върху вземанията на Община Стрелча, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г., сключен между Община Стрелча и Държавен фонд „Земеделие”;
Общественото обсъждане ще се проведе на 20.10.2021.г. /сряда / от 16.00 ч. в
  Ритуалната зала в  сградата на Общинска администрация -  Стрелча.
Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес на електронен адрес - e-mail: strelcha11@mail.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Стрелча с адрес гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, партерен етаж.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3209 )