Новина: Община Стрелча стартира дейностите по социална услуга „Грижа в дома в община Стрелча ”
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 06 март 2023 - 14:02:28


емблема хора в неравностойно положение
 
    На 02.03.2023 година,  Кметът на община Стрелча – инж. Георги Павлов и Министерство на труда и социалната политика сключиха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0225-С01 „Грижа в дома в община Стрелча“ чрез процедура „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
    Договорът е на стойност 197 808,84 лева.     Основната цел на Проекта „Грижа в дома в община Стрелча“ е  да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора, зависими от грижа и хора с увреждания, като по този начин защитава обществения интерес и отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
    Специфичната цел на проекта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, включително услуги ориентирани към лица попадащи в целевата група, както и да надгради и развие модела за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
     Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:
    – Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
    – Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
    – Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
     За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени: координатор на услуга, социален работник, психолог, медицинска сестра и работник доставка по домовете.
    В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизии и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
    Срокът  за изпълнение на проекта е 13 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 01.05.2023 г. Ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 36 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания за период от 12 месеца.
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3798 )