Новина: Община Стрелча приключва дейностите по проект ,,Достойно място на Стрелча в Априлското въстание 1876г.’’
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 06 март 2023 - 16:22:41


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
Община Стрелча приключва дейностите  по  проект  
,,Достойно място на Стрелча в Априлското въстание 1876г.’’
 
      Община Стрелча приключва дейностите  по  проект: ,,Достойно място на Стрелча в Априлското въстание 1876г.’’ финансиран  по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка  19.2“прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.204, по договор № BG06RDNP001-19.204-0001-С01 от 23.11.2021г.,сключен между община Стрелча и Държавен фонд Земеделие      В изпълнението на проекта участваха: Община Стрелча и НЧ „Просвещение 1871". Проектното предложение има за цел да представи по достоен начин участието на Стрелча в Априлското въстание от 1876 г. с възстановка на събитията. Основната дейност на проекта  възстановяване на автентични въстанически костюми, традиционно стрелчанско облекло от епохата на Възраждането и традиционни турски костюми се изпълни.  Останалите дейности по проекта не бяха реализирани. Предстои представяне на  костюмите и униформите при провеждане на отбелязването на  147 години от Априлското въстание в края на м. април.
 
проект емблема
 
бяла униформа
 
зелена униформа
 
червена униформа
 
черна униформаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3799 )