Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
четвъртък 18 януари 2024 - 09:33:04


дърва
Община Стрелча уведомява заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев от горски територии за календарната 2024 година, че в срок до 31 март 2024 година, следва да подадат заявление по образец, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 7 от Закона за горите.
Право да заявяват дърва за огрев към ТП ДГС Панагюрище, участък Стрелча - имат лица с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за горите.Образците на заявленията могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча в рубриката „Обяви и съобщения” като приложение към настоящата обява http://www.strelcha.bg  или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.
За живеещите  в селата на община  Стрелча заявленията се подават в  кметствата на населените места.
За живеещите в град Стрелча заявленията за дърва за огрев  подават в   Център за административно обслужване в сградата на Община Стрелча, гише „Деловодство” или  в административната  сграда на Горското стопанство в  гр. Стрелча.
Цената е дъб - 130 лева, бук и акация - 115 лева на кубик, за метровки, с включен транспорт.
Количеството на дървесината не може да надвишава 10 куб. м. за едно домакинство за една календарна година.
Лицата, на които постоянният и настоящ адрес са в две различни населени места в рамките на община Стрелча, имат право да закупят дърва за огрев само в едно от тях. Срокът за подаване на заявления е до 31 март 2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЪРВА     Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.4094 )